Chrześcijanie

kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Aliansu Ewangelicznego w RP

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Aliansu Ewangelicznego
Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Aliansu Ewangelicznego w RP. Rozmawiano m.in. o możliwości zawarcia porozumienia określającego kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii oraz o możliwości przyznania kościołom i innym związkom wyznaniowym uprawnień do stosowania procedury właściwej do udzielania małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi. Omówiono także kwestie planowanych prac zmiany prawa, które umożliwi e-learningowe nauczanie religii.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Aliansu Ewangelicznego w RP omówiono kwestie związane m.in. z propozycjami przyznania kościołom i innym związkom wyznaniowym uprawnień do stosowania procedury właściwej do udzielania małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi oraz z planami zawarcia porozumienia, w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. Porozumienie to będzie podpisane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kościoły i inne związki wyznaniowe zrzeszone w Aliansie Ewangelicznym.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także na temat prac nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która pozwoli na e-learningowe nauczanie religii. Poruszono również zagadnienia związane z uregulowaniem stosunków między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi zrzeszonymi w Aliansie Ewangelicznym w RP, a wpisanymi do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP).

Na zakończenie spotkania omówiono kwestie dotyczące uregulowania kwestii emitowania w publicznym radiu i telewizji programów o tematyce m.in. religijnej, społecznej i kulturalnej. Kwestia ta zostanie uregulowana na drodze porozumienia pomiędzy jednostkami publicznej radiofonii i telewizji, a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

W posiedzeniu komisji wspólnej uczestniczyli ze strony rządowej: Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Stanisław Chmielewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ze strony kościelnej udział wzięli: pastor Andrzej Bajeński naczelny prezbiter Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w Rzeczypospolitej Polskiej, pastor Jerzy Karzełek przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej, pastor Andrzej Nędzusiak naczelny prezbiter Kościoła Bożego w Chrystusie, przewodniczący Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP.

Kolejne, trzecie już spotkanie członków Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Aliansu Ewangelicznego odbyło się 12 lipca 2011 r., w siedzibie Aliansu.

Alians Ewangeliczny jest organizacją międzykościelną, która skupia 14 kościołów i związków wyznaniowych o charakterze ewangelicznym (w tym m.in. Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Boży w Chrystusie, Chrześcijański Kościół Reformacyjny, Wspólnota Kościołów Chrystusowych). Celem organizacji jest współdziałanie ewangeliczne i szerzenie poszanowania dla odrębności wyznaniowej.

za http://www.mswia.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy