Chrześcijanie

Komisja Wspólna Rządu i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Powstała Komisja Wspólna Rządu i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji powołał Komisję Wspólną Rządu i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Odbyło się

Powstała Komisja Wspólna Rządu i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji powołał Komisję Wspólną Rządu i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Odbyło się pierwsze posiedzenie członków komisji. Spotkaniu współprzewodniczył ze strony rządowej Włodzimierz Karpiński sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze strony kościelnej komisji przewodniczył ks. biskup Jerzy Samiec zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Minister spraw wewnętrznych i administracji powołał komisję wspólną, z udziałem przedstawicieli rządu oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na wzór już istniejących: Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski, Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej, Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Aliansu Ewangelicznego w RP, Wspólnego Zespołu Przedstawicieli Rządu RP i Świętego Soboru Biskupów, Zespołu ds. Kościoła Katolickiego w RP obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

O potrzebę powołania wspólnej komisji zwrócił się do premiera ks. biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W listopadzie 2010 r. w MSWiA odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W październiku br. minister spraw wewnętrznych i administracji powołał skład strony rządowej, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W trakcie pierwszego (26 października br.) posiedzenia komisji wspólnej rządu i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego omówiono kwestie związane z działalnością kościelnych osób prawnych, czyli m.in. parafii przykościelnych pod kątem posiadanych, zarządzanych oraz zakładanych przez nie cmentarzy. Poruszono także temat dotyczący działalności kościołów Ewangelicko-Augsburskich na rzecz osób starszych czy niepełnosprawnych, w tym prowadzonych przez nie zakładów opiekuńczo-wychowawczych i charytatywno-opiekuńczych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej: Włodzimierz Karpiński sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Piotr Żuchowski sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pacy i Polityki Społecznej. Ze strony kościelnej uczestniczyli między innymi: biskup Jerzy Samiec zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Adam Pastucha wiceprezes Konsystorza Kościoła, Ewa Śliwka dyrektor Kancelarii Konsystorza Kościoła.

Przypominamy, że sytuację prawną i majątkową Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP określa ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę funkcjonowania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP stanowi ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP zrzeszał (według danych z 2008 r.) 75 tys. wiernych: w diecezji cieszyńskiej – 45 tys., katowickiej – około 14,5 tys., mazurskiej – około 4,3 tys., pomorsko-wielkopolskiej – 3,1 tys., warszawskiej – 5,4 tys. i wrocławskiej – 2,7 tys. Według danych GUS w tym czasie strukturę organizacyjną Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego tworzyły 134 parafie, w których posługę duszpasterską pełniło 201 duchownych. Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP posiadał 230 świątyń.

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce jest czwartą pod względem liczby wiernych wspólnotą religijną (po Kościele Katolickim w RP, Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym i Strażnicy – Towarzystwie Biblijnym i Traktatowym Zarejestrowanym Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce).

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce ma swoją siedzibę w Warszawie. Zwierzchnikiem kościoła jest ks. biskup Jerzy Samiec, prezes Konsystorza, Biskup Kościoła. Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, a ks. biskup Jerzy Samiec jest jej przedstawicielem w ramach Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Komisja Wspólna Rządu i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego została powołana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji 21 października br.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9462/Powstala_Komisja_Wspolna_Rzadu_i_Kosciola_EwangelickoAugsburskiego.html

hastagi na stronie:

#komisja wspolna rzad i ewangelicko augsburski #ewa śliwka warszawa protestanci

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy