Protestanci Wiadomości Branżowe

EWST: Darmowy indeks dla pastorów i liderów

Z różnymi, nieraz bardzo trudnymi pytaniami styka się każdy kaznodzieja, pastor, duszpasterz… A odpowiedzi na nie wymagają często nie tylko mądrości ale również gruntownej wiedzy, czyli wykształcenia. W jego pozyskaniu może pomóc realizowany przez wrocławską Wyższą Ewangelikalną Szkołę Teologiczną konkurs „Indeks dla Pastora”, umożliwiający podjęcie bezpłatnych, praktycznych studiów w tej uczelni.

Do sprawnego nauczania, rozwiązywania różnego rodzaju problemów, a także do równorzędnego dialogu z innowiercami czy ateistami gruntowna wiedza jest niezbędna. Szczególnie w obecnych czasach, gdy chrześcijanie narażeni są na ataki świata o zgoła odmiennym systemie wartości… Wiedza jest przydatna również w działalności ewangelizacyjnej. Ciężko bowiem ateiście, agnostykowi czy nawet antyteiście przekazać świadectwo Odkupienia, gdy stawia on częstokroć bardzo trudne i kłopotliwe pytania… Na które trzeba odpowiadać spokojnie, rzetelnie i zgodnie z prawdą – także tą naukową.

Wykształcenie, bardzo przydatne w codziennej pracy pastorów i liderów może zapewnić konkurs „Indeks dla Pastora” w ramach którego  Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna umożliwia bezpłatne studiowanie na pierwszym roku studiów licencjackich. Uczestniczyć w nim mogą pastorzy oraz liderzy kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Aby wziąć w nim udział wystarczy przesłać opis swojej służby oraz rekomendacje dwóch osób. Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia do konkursu

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) we Wrocławiu jest międzywyznaniową, chrześcijańską uczelnią teologiczną. Jest to szkoła niepubliczna, o uprawnieniach uczelni zawodowej (ma prawo do nadawania zawodowego tytułu licencjata). Uczelnia posiada akredytację w oparciu o Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym (w przeciwieństwie do innych niekatolickich uczelni teologicznych umocowanych na umowie Państwo-Kościół).

Uczelnia w swojej działalności stawia sobie za cel umocnienie chrześcijaństwa ewangelikalnego (i szerzej – protestanckiego) w Polsce poprzez kształcenie kadr kierowniczych, pracowników oraz członków wspólnot i organizacji. EWST realizuje licencjackie studia zawodowe pierwszego stopnia w zakresie teologii a także kursy dokształcające, szkolenia kadry naukowej. Prowadzi także działalność naukową i naukowo-badawczą, w tym badania na rzecz środowisk chrześcijańskich.

Wśród priorytetów Uczelni znajduje się ponadto działalność na rzecz umacnianie jedności chrześcijan, upowszechniania i pogłębiania wiedzy biblijnej. Cele te są realizowane między innymi poprzez organizowanie konferencji, sympozjów i odczytów, wydawanie periodyków naukowych i popularno-naukowych oraz skryptów i książek. Uczelnia ma własną, rozbudowaną bibliotekę, o księgozbiorze obejmującym liczne wydawnictwa dotyczące teologii, filozofii, historii, praktycznego duszpasterstwa.

EWST zatrudnia profesjonalną kadrę dydaktyczną, rekrutującą się nie tylko z Polski, podtrzymuje kontakty z wieloma szkołami za granicą m.in. w ramach programu Socrates-Erasmus, jest członkiem międzynarodowych organizacji i  stowarzyszeń teologicznych, organizuje i współuczestniczy w  międzynarodowych projektach badawczo-dydaktycznych, nawiązuje relacje z różnymi uczelniami teologicznymi poza Unią Europejską.

Podstawę doktrynalną Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej stanowi Pismo Święte, którego najważniejsze tezy zostały wyrażone w powszechnych wyznaniach wiary. Zarówno kadra, jak i studenci Uczelni rekrutują się z różnych wspólnot wyznaniowych. Uczelnia w działalności dydaktycznej mocno podkreśla zawodowy wymiar edukacji. Kursy EWST wyposażają studentów w praktyczne narzędzia i umiejętności, potrzebne do właściwego wykonywania pracy zawodowej w kościołach i organizacjach chrześcijańskich.

EWST prowadzi również działalność edukacyjną oraz informacyjną kierowaną do środowisk pozachrześcijańskich. W ramach szkoły języków biblijnych prowadzi podstawowe kursy starożytnych języków obcych, zaś w ramach realizowanej we współpracy z władzami lokalnymi Międzykulturowej Akademii III Wieku działa na rzecz dialogu i porozumienia międzywyznaniowego, prowadząc programy edukacyjne ukierunkowane na upowszechnienie wiedzy o protestanckim dorobku kulturowo-społecznym.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Chrze   #Informacje   #Kosciol   #Teologiczny   #artyku   #aspekt   #awia   #baza   #bior   #bliski   #bogata